(+4)021 232 6323 office@vlamir.ro

Vlamir Impex SRL este operator autorizat pentru prelucrarea datelor personale (nr. notificare 23125 din 16/05/2012), in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice.

De asemenea, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Vlamir Contact

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Spre informarea dvs.:

EXTRAS din Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001); modificata si completata prin Legea nr. 102/2005 din 3 mai 2005 (M.Of., Partea I nr. 391 din 09.05.2005)

Capitolul IV

Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Informarea persoanei vizat

Art. 12.

(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel Putin următoarele informații, cu excepția cazului in care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(2) In cazul in care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectării datelor sau, daca se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu pana in momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului in care persoana vizata poseda deja informațiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autoritarii de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifica, ori in orice alte situații in care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situațiile in care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Dreptul de acces la date

Art. 13.

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situația in care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel puțin următoarele:

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizează persoana respectiva;

d) informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor si a dreptului de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informațiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele căreia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzuta la alin. (3) poate fi făcuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate in scop de cercetare științifica, daca nu exista, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevăzuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, in măsura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, si nu mai târziu de momentul in care cercetarea este încheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa si fi dat in mod expres si neechivoc consimțământul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare științifica, precum si asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de intervenție asupra datelor
Art. 14.

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. (3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opoziție

Art. 15.

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulara, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. In caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Excepții

Art. 16.

(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activităților prevăzute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta acțiunii sau obiectivul urmărit in îndeplinirea atribuțiilor legale ale autoritarii publice.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate la art. 2 alin. (5).

(3) După încetarea situației care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Autoritățile publice țin evidenta unor astfel de cazuri si informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluționare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 17.

(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privința sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate in privința sa, care o afectează in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in următoarele situații:

a) decizia este luata in cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfăcută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si susține punctul de vedere, sa garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizează masurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Art. 18.

(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autoritarii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanța competenta este cea in a cărei raza teritoriala domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Here you can create the content that will be used within the module.